Treeningkoolitus 

Õppeprotsessi ettevalmistus


1.Õppekava

• Õppekava nimetus - Foorumteatri läbiviija (Jokkeri) baaskursus

• Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus - rühm 0923 „Sotsiaaltöö ja nõustamine“

• Õppe eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk - Koolituse tulemusel on osalejal valmidus foorumteatri töötubasid ja etendusi läbi viia iseseisvalt ja baastasemel.

Õpiväljundid - Koolituse läbinu…            
 • Kirjeldab rõhutute teatri süsteemi ja kujunemise lugu
 • Kavandab vähemalt 2 tunnise kestvusega foorumteatri töötoa plaani
 •  Kirjeldab foorumteatri etenduse lavastamise põhimõtteid
 • Rakendab foorumteatri etenduse läbiviimisel interaktiivse modereerimise tehnikaid
 • Väljendab foorumteatri etenduse modereerimisel läbiviija (Jokker) töö eetikat

• Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused - Sotsiaal- ja noorsootöö valdkonnas õpivad ja töötavad täiskasvanud, kes on huvitatud praktilise sotsiaal- ja noorsootöö metoodika omandamisest. Minimaalne koolitusgrupi suurus on 8 osalejat ja maksimaalne 16 osalejat

• Õppe kogumaht - Õppe kogumaht on 52 AT, millest 42 AT on auditoorne õpe ja 10 AT on iseseisev töö

• Õppekeskkond- Õpe viiakse läbi aktiivõppeks sobivas koolitusruumis lähtudes osalejate arvust

• Õppevahendid- Standardsed koolitusvahendid

• Õppeprotsess - Üldjuhul toimub auditoorne õpe kolme 2-päevase moodulina. Iga mooduli vahel on kuu aega pausi, mille jooksul tuleb sooritada iseseisev töö, mille maht on 5 tundi

• Õppe sisu
 • Rõhutute teatri süsteem ja ajalugu
 • Foorumteatri läbiviija töö eetika
 • Foorumteatri töötoa moodustamise põhimõtted
 • Foorumteatri mängud ja tehnikad
 • Foorumteatri etenduse lavastamine
 • Foorumteatri näitlejatöö
 • Foorumteatri etenduse interaktiivse juhtimise põhimõtted

• Õppemeetodid

 • Auditoorne õpe : foorumteatri metoodikal põhinevate tehnikate läbitegemine, vaatlus, analüüs jm.
 • Iseseisev töö : Foorumteatri süsteemi, ajalugu ja läbiviija töö eetikat tutvustavate materjalide läbitöötamine ning kokkuvõtvate analüüside tegemine. Foorumteatri töötoa mudeli ja etenduse käsikirja loomine.

• Õppematerjalide loend

 • Kunitsõn,N.2017. Foorumteatri käsiraamat „ Julge olla õnnelik!“. MTÜ Foorumteater

 • Velberg,M-L.2008. Magistritöö „ Foorumteatri rakendamise võimalusi koolivägivalla ennetustöö näitel“. Tartu Ülikool

• Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

 • Tunnistus, kui auditoorses õppes on osaletud vähemalt 90 % . Auditoorse õppe raames on interaktiivselt juhitud ühte foorumteatri etendust. Etenduse läbiviimisel on lähtutud Jokkeri töö eetikast. Kõik kodutööd on koolitajale esitatud õigeaegselt ja vastavad koolitaja antud kriteeriumitele
 • Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides
 • Koolitaja kvalifikatsioon – Kõrgharidus(BA), erialaste kursuste läbimine (200 tundi), praktiline õpetamise kogemus (200 tundi)


2. Sihtgrupi kohta andmete kogumise kirjeldus

Koolitusvajaduse väljaselgitamise viiside kirjeldus selle kohta, mis on kursusel õppijate õpivajadus :

 • Nende endi arvates – Koolituse kavandamise ajal vestlusringide läbiviimine sihtgrupi esindajatega. Koolituse alguses osalejate ootuste kaardistamine.
 • Organisatsiooni juhtide arvates – Organisatsiooni juhid osalevad samuti koolitust ettevalmistavates vestlusringides sihtgrupiga.
 • Huvigruppide arvates – Kui koolituse sihtgrupil puudub eelnev töökogemus huvigrupiga, kellega soovitakse õpitavat metoodikat rakendama hakata, siis peaksid antud huvigruppide esindajad osalema koolitust ettevalmistavates vestlusringides.

3.Koolitusmaterijali näidis


Jokkeri töö foorumteatri etenduse läbiviimisel

1. Näitegrupi, Jokkeri (+ tema roll), ajakava ja foorumteatri tutvustus

2. Soojendus. Publikuga tutvumine. Soojendusmängud

3. Foorumteatri etenduse tegelaste tutvustus

4. Foorumteatri loo ettemängimine publikule

Jokkeri küsimused publikule peale etendust:  
 • Mis siin loos toimus?
 • Kas midagi sellist võib päriselus ka juhtuda?
 • Kus kohas võiks midagi sellist juhtuda?
 • Mis on selle loo põhiprobleem?
 • Mis tekitab selle põhiprobleemi?
 • Kas te tundsite, et siin loos kannatas keegi? Miks ta kannatas?

5. Hääletus. Igal publiku liikmel on üks hääl ja ta saab hääletada selle tegelase poolt, kes tema arvates kannatas siin loos kõige enam ning keda ta sooviks kõige rohkem aidata. Kõige enam hääli saanud tegelasest saab loo peategelane. Publik saab ülesande mõelda, kuidas peategelane võiks loo jooksul käituda teistmoodi, et tema jaoks see lugu lõppeks paremini.

Jokkeri publiku hääletuse küsimus:
Kes kannatas siin loos kõige rohkem?

6. Foorumteatri lugu mängitakse uuesti. Nüüd saavad inimesed publikust loo peatada, hüüdes „stopp“ hetkel, kui nende arvates peaks peategelane käituma teistmoodi. Idee välja pakkujad saavad tulla kordamööda lavale, et asendada loo peategelast ja näidata, kuidas nemad antud olukorras oleksid käitunud.

 • Küsimused asendajale pärast läbimängu:
 • Mis tunne sul on?
 • Kas sa said oma ideed ellu viia?

 • Jokkeri küsimused publikule :
 • Kas lugu lõppes nüüd kannataja jaoks paremini?
 • Mis muutus loos paremaks?
 • Kuidas saaks veel seda lugu lahendada?

7. Kokkuvõte sellest, milliseid eri lahendusversioone täna leiti

8. Publiku ja näitlejate tänamine


Foorumteatri läbiviija (jokkeri) baaskursus 2019
Koolitus materjal MTÜ Foorumteater (www.foorumteater.com)
Koolitaja: Piret Soosaar-Maiberg

4. Õppemeetod


1. Meetodi nimetus - Foorumteatri etendus

2. Eesmärk - Kollektiivne kommunikatsiooni probleemide analüüsimine ja lahenduste otsimine

3. Õppimisvõimalused - Aktiivõppes osalemine

4. Koolitaja tegevused - Foorumteatri etenduse lavastamine ja interaktiivne juhendamine

5. Õppijate tegevused - Interaktiivsel foorumteatri etendusel osalemine

6. Vajalikud vahendid - Prooviruum etenduse ettevalmistamiseks, etenduse läbiviimiseks ruum, kus toolid saab paigutada foorumi stiilis nii, et oleks tagatud ligipääs lavalt publikusse. Vajadusel mikrofonid.

7. Võimalikud variatsioonid - Etendus võib tekkida ka töötoa käigus ja selles mängivad näitlejatena osalejad ise

8.   Võimalikud ohud -
 • Etenduse väljatöötamisel ei ole piisavalt kaasatud etendusel osalevat sihtgruppi või saadud ajakohast materjali nii, et etenduse teema oleks publiku jaoks oluline ning ei kajasta nende jaoks olulist probleemi.
 • Etenduses on planeeritust erinevad osalejad ning käsitletav teema ei ole nende jaoks aktuaalne.
 • Ruum ei võimalda mugavat interaktsiooni publiku ja läbiviija(jokkeri) vahel

5. Refleksiooniharjutuse näidis


Harjutuse nimetus - Tagasiside ring

Eesmärk - Peale foorumteatri etendust näitlejatele ja etenduse juhi (jokkeri) analüüs, hindamaks:
 • Näitlejate omavahelist koostööd
 • Koostööd jokkeri ja näitlejate vahel
 • Jokkeri koostöö publikuga
 • Etenduse sobivust sihtgrupile ning publiku poolseid interaktsioone

Õppimisvõimalused - Probleemkohtade kaardistamine ja analüüsimine ning võimalike lahenduste leidmine. Eesmärgiga parandada järgmiste etenduste eeltööd ja läbiviimist.

 Koolitaja tegevused - Tagasiside ringi juhtimine nii, et kõik osalejad oleksid hoitud:
• Kõigil osalejat oleks võrdne võimalus oma seisukohti avatult väljenda
• Tagasiside keskenduks nii positiivse kui negatiivse väljatoomisele
• Tagasiside andmine püsiks etenduse teemas ja kokkulepitud ajaraamis
•   Ebaõnnestumisi käsitletaks kui väärtuslikke õppetunde tulevasteks etendusteks

Õppijate tegevused - Aktiivne osalemine tagasiside ringis nii kuulajana kui tähelepanekute edastajana.

Vajalikud vahendid - Ruum kus saab segamatult ringis istuda nii, et kõik osalejad näevad üksteist. Paber ja pliiats märkmete tegemiseks.

Võimalikud variatsioonid -Tagasiside ringi kutsutakse osalema ka publiku liikmeid.
Tagasiside ring ei toimu vahetult peale etendust vaid hiljem, kui on koondatud ka publiku tagasiside

Võimalikud ohud -
 • Osalejad muutuvad hinnanguliseks teiste osalejate suhtes
 • Põhifookus läheb sellele, et kes mida valesti tegi, mitte selle, mida sellest õppisime